Deadlock, Frites Modern, Upright Citizens, Toxic Reasons @ De Buze, Steenwijk 30 April 1985

Upright Citizens (© bacteria.nl)
Upright Citizens (© bacteria.nl)
Toxic Reasons (© bacteria.nl)
Toxic Reasons (© Jaap Visser)
Frites Modern

Deadlock (Amsterdam, The Netherlands)
Frites Modern (Amsterdam, The Netherlands)
Upright Citizens (Bottrop, Germany)
Toxic Reasons (Dayton, USA)