Sanitary Towel, R.K.L. @ Goudvishal, Arnhem 13 May 1989

Sanitary Towel (Arnhem, The Netherlands)
R.K.L. (Santa Barbara, USA)