No Pigs, Crucifix @ Vera, Groningen 19 February 1984

Made by Michiel Postma
Crucifix (© bacteria.nl)
Crucifix (© bacteria.nl)
Crucifix (© bacteria.nl)
Crucifix (© bacteria.nl)
Crucifix (© bacteria.nl)
Crucifix (© Jan Plenter)
Crucifix (© Jan Plenter)
Crucifix (© Jan Plenter)
Crucifix (© Jan Plenter)

No Pigs (Amsterdam, The Netherlands)
Crucifix (Berkeley, USA)