Ampachen, MBP, Debiele Eenheid @ W.N.C., Groningen 27 September 1986

MBP
MBP
MBP
MBP
MBP  (© Bart FM Droog)
 (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid
Debiele Eenheid
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)
Debiele Eenheid (© Bart FM Droog)

Ampachen (Groningen, The Netherlands)
MBP (Groningen, The Netherlands)
Debiele Eenheid (Rotterdam, The Netherlands)