Shikari, Keelhaul @ Vera, Groningen 01 April 2004

Shikari
Shikari
Shikari
From the Vlerkwerk book 2020

Shikari (Groningen, The Netherlands)
Keelhaul (Cleveland, USA)