Shikari, Keelhaul @ Vera, Groningen 01 April 2004

Shikari
Shikari
Shikari
Shikari

Shikari (Groningen, The Netherlands)
Keelhaul (Cleveland, USA)